Leguidenov2011-Sup1-http://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/pdf/Leguidenov2011-Sup1-.pdf